1. Inzetbaarheidsplan


Wat en waarom

Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, waarbij één van de definities is “De mate waarin werknemers werk kunnen uitoefenen nu en in de toekomst binnen of buiten de huidige organisatie, in hun huidige functie of in een andere functie”. Optimaal inzetbare medewerkers zijn medewerkers die goede arbeidsprestaties leveren, gezond, gemotiveerd en competent zijn, en beschikken over een goede werk-privé balans.

Bron: npdi.nl

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

TNO ontwikkelde voor het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) diverse gevalideerde instrumenten om op niveau van werkgever en medewerker inzicht te geven in de inzetbaarheid van mensen en de dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Een van deze instrumenten in de Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX). Dit is een instrument dat medewerkers inzicht geeft in hun gezondheid & energie, vakkennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid en werk-privé balans. Lifework is één van de partners van het NPDI en zet de DIX in voor het Inzetbaarheidsplan.

 

Inzetbaarheidsplan

De Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)  is een door TNO ontwikkelde en gevalideerde digitale vragenlijst. De vragen bestaan uit de onderdelen kennis en vaardigheden, motivatie, gezondheid, werk-privé en naar de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de medewerker. De scores zijn een weergave van de huidige persoonlijke beleving van de medewerker. Het invullen van de DIX duurt c.a. 25 minuten. Na het invullen van de DIX zijn de resultaten direct zichtbaar in scoretabel, waarbij een toelichting op de scores wordt gegeven met een bijbehorend persoonlijk advies. Het is geen diagnose, maar het geeft de werknemer concrete punten om te werken aan zijn duurzame inzetbaarheid.

De werkgever bepaalt samen met Lifework welke interventies worden aangeboden aan de medewerkers om de doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te behalen. Vervolgens stelt de medewerker op basis van de individuele score samen met een arbeidsdeskundige van Lifework zijn persoonlijk inzetbaarheidsplan op. In dit plan worden doelen bepaald en de acties om deze doelen te bereiken. Het maken van een plan geeft richting aan de stappen die de medewerker gaat zetten om aan zijn eigen inzetbaarheid te werken. Het plan heeft als doel dat de medewerker samen met de arbeidsdeskundige een keuze maakt voor een zinvolle interventie die bijdraagt aan de persoonlijke doelen en ambities. Gedurende de realisatie van het inzetbaarheidsplan (tijdsduur gem. 6-12 maanden) vindt er tussentijds begeleiding plaats door de arbeidsdeskundige.

Na een afgesproken periode (bijv. 1 jaar) vullen de medewerkers de DIX nogmaals is, zodat op medewerker niveau maar ook op bedrijfsniveau de bereikte resultaten, vergeleken met de nulmeting, inzichtelijk worden.

 

Meten

De medewerker krijgt toegang tot het Lifework-portaal waarin wordt gestart met de basis van het inzetbaarheidsplan: de door TNO gevalideerde DIX-vragenlijst. Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

 

Interventies

Lifework inventariseert welke faciliteiten gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid uw organisatie reeds biedt voor haar medewerkers. Complementair daaraan biedt Lifework een scala aan mogelijke interventies, die ingezet kunnen worden voor uw medewerkers.

 

Op basis van de antwoorden van op de DIX-vragenlijst ziet de medewerker zijn score op de diverse factoren.

 

In het Lifework-portaal heeft de medewerker de beschikking over een doelen- en actieplan module op elk van bovengenoemde factoren die de inzetbaarheid beïnvloeden. De medewerker stelt zelf doelen en vertaalt deze in concrete acties om mee aan de slag te gaan. Hierbij maakt de medewerker een keuze uit de mogelijke interventies. De medewerker legt vast wanneer de doelen bereikt moeten zijn en wat daarvoor nodig is.

 

Arbeidsdeskundige

In een persoonlijk gesprek van een uur wordt de uitkomst van de DIX-vragenlijst, de gestelde doelen en het actieplan door de arbeidsdeskundige van Lifework met de medewerker besproken.  Doel van dit gesprek is het creëren van bewustwording bij de medewerker, deze te motiveren om met de eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en daarbij de juiste interventies aan te reiken. Dit kan resulteren in het aanscherpen van de doelen en activiteiten en het verhogen van de motivatie om de doelen te bereiken. Daarnaast krijgt de medewerker X uur coaching gedurende de periode van het actieplan.

 

De medewerker krijgt gedurende een jaar toegang tot het Lifework-portaal en kan gedurende die tijd onbeperkt gebruikmaken van de doelen- en actieplan module. Ook kan gebruik worden gemaakt van diverse aanvullende informatie  en tests.

 

Monitoren

Om het effect van het traject te meten brengt Lifework de ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie in kaart. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om dit ritueel te herhalen.

 

Inzetbaarheidsplan

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-273 32 42

Email: info@lifework.nl

Privacyverklaring www.lifework.nl

Copyright 2021 | EVI Groep